روتیواتور

روتیواتور
روتیواتور
روتیواتور

روتیواتور


کاربرد این ماشین به عنوان خاک ورز اولیه در اراضی زراعی و باغی و نیز اراضی برنج کاری مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین دستگاه مناسبی برای مبارزه مکانیکی ، با علف های هرز در کلیه باغات می باشد .

+ امکان آفست شدن دستگاه به منظور خاک ورزی تا حداقل فاصله نسبت به تنه درختان و یا پوشش جای چرخ تراکتور در اراضی شالیزار

+ سیستم انتقال نیرو دنده ایی گیریبکس به محور روتور

+ قابلیت نصب به صورت سوار شونده (اتصال سه نقطه) به عنوان تراکتور های سبک زراعی ،شالیزاری و کمر شکن باغی

+ نیاز به توان کمتر در با مقایسه با روتیواتور های مشابه بدلیل شکل تیغه و سیستم انتقال توان

+ دستگاه از گیریبکس بزرگ جهت استفاده از دور 540 و PTO 1000 تراکتور