سیکلوتیلر

سیکلوتیلر
سیکلوتیلر
سیکلوتیلر

سیکلوتیلر


  • قابلیت بالا جهت تغییرعمق خاک ورزی
  • مقاومت زیاد تیغه ها در برابر شکستگی در برخورد با موانع سخت
  • قابلیت خرد کردن بقایای گیاهی
  • توانایی کار در زمینهایی با رطوبت بالا
  • مصرف انرژی کمتر نسبت به روتواتور